balcone barocco

Na sira ri statiCauru, na pampina nun si tuculìa
mmienzu quattru macci ri carrua
muragghiuna a siccu, abbutari tunnu,
luntanu, luntanu abbaiari ri cani,
cri cri ri cicali ora ccà, ora ddà,
ora n'italianu, ora ndialettu,
tutti parrunu ri na cosa:
Muorica e i sa biddizzi.
'Nto frattiempu, cca s'avvicina u jornu dduopu
sciuscia 'nfilu ri vientu ca ti fa apprizzari
ogni ccosa ri chiddu ca c'hai o' cantu!!!!

In sua memoria - Modica, 2 aprile 2005, h.23:00


(due ore dopo la morte di Giovanni Paolo II)

Vecchietto vestito di bianco,
claudicante, tenace;
occhi che ti penetrano dentro, ti comprendono!
comprendono la gioia, il dolore,
la sofferenza, l'amore, la libertà!
occhi che non ti vedono più!
occhi che, indelebili
rimarranno nella nostra mente!

Maronna ri li vosca


(da recitare durante il maltempo in presenza di tuoni e fulmini)

Maronna ri li vosca,
viru passari na nuvula
una ri acqua e una ri vientu
comu na speci ri ddraunara
pigghila, stocchila nto mienzu
pottila dda, nta cava scura
unni nun si ttrova nudda criatura!

A cosa ro strittu

arrivannu o strittu è dda' ....... a cosa!!
ciatta, rannazza e scivulusa.
difficili putiri stabbiliri chieca è;
cu parra, cu sparra, cu nun ci ni futti nenti propria
cianciu dda pupidda ca ci misunu ri supra.
stancuno l'uocci sulu a talialla.
a figghia maravigghiata, unni avieuno misu,
'nto mentri scivulau, arristanni ppi sempri
cco culu 'nterra e i cosci all'autu.
cchi pena quannu mi cuccu, ppi pigghiari ripuoso
pinsannu a ridda, all'acqua e o vientu,
e chistu nunn'avi!!!!!(Giovanni Nicastro)

Talìa

'n filu ri vientu, pampineddi ca si mmuovunu;
pampini tunni, pampini luonghi, pampini fini, pampini ruossi!
supra ri riddi ballunu: ora faffalledda, ora na musca, ora na vespa,
tutti 'o fanu ppi ccampari.
'nterra, cini ri sbugghiu, tanti fummiculi ca traspottunu ogni ccosa:
fraschi, pampini sicchi, muddichi ri pani e tuttu chiddu cca nicessita ppo mmiernu.
Quannu nun si po mettri 'u nasu fora. É tantu è fotti 'u va e bbieni ca riniesciunu a fari 'ggnuolu luongu luongu, robba ri nun crirririci: pari 'nciumi r'animali.
Na dduzzina r'aucieddi supra n'antinna ri tilivisioni ca si pigghiunu u suli:
partunu, rituonnunu, posunu; parunu tasti ri pianufotti ca calunu e cciannunu.
Ri na filazzedda ri muru na lucirtula s'affaccia comu ppi ddiri:
ppi mmia cchi nu'nci nesci nnenti?
scappa, ruzzulannisi, idda o po ffari.
e nto frattiempu, supra filarati ri ciaramiri, rui palummeddi ianchi tra nu battutu r'ali e n'autru si passunu cco beccu
corca cosa ri mangiari o ogni tantu ci scappa mmasunieddu!
e fra tutti sti evinienzi l'uommunu cchi fa?
Talía! masannò sti cosi a cueca avissi duvutu cuntari?? (G. Nicastro)
Copyright 2008 Guarrasi House. All Rights Reserved. Birdland è un free template by Webdesign MediaUp